تاریخ برگزاری

پنجم تا هفتم آبان 1397

مکان برگزاری

سنندج ، شرکت شفای کردستان

مهلت ارسال مقاله

97/03/01 تا 97/05/31

ساختار مقالات

نوشتاری ، فیلم ، عکس